NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea ENERGY GRID S.R.L.cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Lazăr nr. 8, parter, ap. 1, camera 1, sector 1, înregistrată în Registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/8249/2019, având C.U.I. 41300412, denumităîn continuare „Operatorul“, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare denumit „Regulamentul”), va ofera mai jos informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastra(în calitate de „Persoana vizata”)prin contactarea societăţii noastre prin folosirea formularului de contactsi/sau rezultate din accesarea site-ului www.egfurnizare.ro.

Art. 1. Date cu caracter personal:1.1. Atunci când accesaţi site-ul www.egfurnizare.ro,Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personalpe care browser-ul şi furnizorul dumnevoastră de internet le transmite către serverul nostru, respectiv;

a) date tehnice: adresă de IP, data şi ora accesării, conţinutul accesării, situația accesului/ cod status HTML;

b) date referitoare la sistemul de operare saudatele browser-ului: sistem de operare, interfață, browser, limba şi versiunea browser-ului.

1.2. Atunci când ne contactaţi utilizând formularul de contact de pe site-ul nostru, Operatorul prelucreaza pe lângădatele dumneavoastră cu caracter personal menţionate la punctul 1.1.

a) date personale deindentificare: numele, prenume;

b) date de contact: adresa de e-mail;

c) orice alte date pe care dumnevoastră decideţi să ni le furnizaţi în conţinutul mesajului pe care ni-l trimiteţi, precum şi eventuale datele suplimentare care ar putea să vă fie solicitate de Operator pentru a vă răspunde.

1.3. Operatorul nu prelucrează datele personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

1.4. În cadrul Societăţii nu există un proces decizional automatizat care să ducă la crearea de profiluri.

Art. 2. Temeiul si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

2.1. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea şi executarea contractului încheiat cu dumnevoastră, inclusiv în scopuri precum ofertarea, negocierea, modificarea sau încetarea oricarui contract existent sau viitor, răspunsuri la reclamaţii, mesaje sau sesizări(în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament).

2.2.Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal are loc in baza realizarii interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament), in scopuri precum realizarea unor studii de specialitate şi cercetarea pieţei, afişarea şi monitorizarea accesării site-ului societăţii 2/4 noastre inclusiv în scopuri de marketing, îmbunătăţirea serviciilor oferite, pentru a evalua interesul pentru anumite servicii sau produse oferite de societate.

2.3. In cazul in care Operatorul va decide sa prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri, indeosebi in baza consimtamantului dumneavoastra, vi se va transmite o notificare de informare separata, pentru a va permite sa va exprimati consimtamantul expres si in mod liber.

Art. 3. Durata prelucrarii datelor: Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp, într-un loc sigur şi în conformitate cu prevederile legale, doar atât timp cât este necesar. Datele Persoanei vizate care sunt prelucratein scopuri legate de relatiile contractuale şi comerciale vor fi stocate pe durata contractului şi timp de 3 ani de la data la care, ulterior încetării contractului, toate obligațiile oricărei părți decurgând dincontract, au devenit scadente.

Art. 4. Destinatari: Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite salariaţilor, consultanților sau colaboratorilor Operatorului, furnizorilor de bunuri sau servicii (cum ar fi servicii juridice), altor societăţi din grupul de firme din care face parte Societatea, instituțiilor / autorităţilorpublice, instanţelor de judecată.

Art. 5. Drepturile Persoanei vizate în ceea ce priveşte datele sale cu caracter personal:

5.1. Aveţi următoarele drepturi:

a) dreptul de acces ladatele cu caracter personal, având dreptul de a obține de la societatea noastră, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, în baza unei cereri scrise datate și semnate în care se precizează modalitatea de comunicare a răspunsului, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de noi; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați răspunsul într-un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. În caz afirmativ, pe lângă confirmarea prelucrării datelor personale care vă privesc veți mai primi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate precum și următoarele informații:oscopurile prelucrării;ocategoriile de date cu caracter personal vizate;odestinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal urmează să fie divulgate, în special destinatari din tari terțe sau organizații internaționale;odacă este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada;oexistența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la Dumneavoastră sau a dreptului de a va opune prelucrării;odreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;oîn cazul în care informațiile nu au fost colectate de la Dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora;oexistenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o 3/4 măsură semnificativă precum și, după caz, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru Dumneavoastră.

b) dreptul de intervenție asupra datelorși notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni de intervenție efectuate conform prezentului punct, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, având dreptul de a cere în mod gratuit și a obține fără întârzieri nejustificate, în baza unei cereri scrise datate și semnate în care se precizează modalitatea de comunicare a răspunsului, după caz:orectificarea, actualizarea, blocarea sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte, ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentareoștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:▪datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;▪v-ați retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;▪vă opuneți prelucrării în temeiul dreptului de opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;▪datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;▪datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;▪datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționaleotransformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nueste conformă prevederilor legale;

c) dreptul la restricționarea prelucrării, având dreptul de a obține restricționarea prelucrării după cum urmează:opentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor, dacă contestați exactitatea acestora;oprelucrarea este ilegală, iar Dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; onu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau opentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale Dumneavoastră, în cazul în care v-ați opus prelucrării din motive legatede situația particulara în care vă aflați.

d) dreptul la portabilitatea datelor, având dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament. În exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie 4/4 transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.e) dreptulla opoziție, având dreptul de a va opune în mod gratuit, în baza unei cereri scrise datate și semnate în care se precizează modalitatea de comunicare a răspunsului:odin motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.oîn orice moment și fără nicio justificare, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, având drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv

5.2. În situatia in care vă opuneţi prelucrarii datelor prevăzute în art. 1.2. literele a) şi b)veţi fi în imposibilitate de a ne contacta prin formularulpus la dispoziţie pe site-ul nostru, furnizarea acestor categorii de date cu caracter personal fiind necesară pentru a putea răspunde solicitării dumnevoastră.

5.3. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, în atenţia Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la următoarele datede contact: Adresa e-mail: gdpr@egfurnizare.ro,Adresa poştala: Bucuresti, str. Gheorghe Lazăr nr. 8, parter, ap. 1, camera 1, sector 1.

5.4. Răspunsul la cerere va fi dat în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Ţinând seama de complexitatea şi numărul cererilor, acest termen poate fi prelungit cu două luni, caz în care Persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, fiindu-i prezentate şi motivele întârzierii.

5.5. Dacă nu se iau măsuri cu privire la cererea dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața autorităţii de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Art. 6. Plângeri în legaturăcu prelucrarea datelor personale:

6.1. Aveţi dreptul de a depune plângereîn fața unei autorități de supraveghere. În Romania puteți depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, email anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, +40.318. 059.212, website www.dataprotection.ro.

6.2. De asemenea, aveţi dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.